Skip to content

Et tydeligere Oslo

Kunde

Oslo Kommune

Periode

2017 - 2021

Omfang

12 - 13 000 000,- NOK

Oslo kommune og Knowit Experience har sammen utviklet en merkevarestrategi og en ny brukervennlig identitet som skal gjøre det lettere å kommunisere tydelig og helhetlig med innbyggerne. Ny merkestruktur og et nytt designsystem tilgjengeliggjør kommunale tjenester for alle og styrker med det demokratiet.

A photo of a forest with snow on the ground, three people are walking in the snow. The new Oslo logo is in the centre of the image, a white logo with a simplified image of Saint Halvard.
01
02

Relevans for Miljødirektoratet

Knowit har bred erfaring med å jobbe med merkevarestrategi, merkevareutvikling og merkevarekommunikasjon for offentlige virksomheter og organisasjoner. For Oslo kommune har vi jobbet for å sikre at den mangfoldige virksomheten og den unike verdien kommunen står for er forstått og verdsatt blant borgere og mange andre interessenter, og at merkevareporteføljen er effektivt forvaltet og godt utnyttet. Dette er relevante kommunikasjons- og designoppgaver for Miljødirektoratet som forvalter «mormerke» og fire under-merker med et mangfoldig interessent-bilde.

For Oslo kommune er det valgt en strategi om å bruke Oslo-logoen på så mye som mulig. For Miljødirektoratet er løsningen en mer mangfoldig merkevare-portefølje. Men også i en slik merkeportefølje vil det være interessant å utforske hvordan disse merkene forvaltes best for både å nå sine særskilte mål og hvordan de sammen kan bidra til å skape en bedre forståelse for Miljødirektoratet og direktoratets samfunnsoppdrag. Forvaltes de ulike merkevarene og porteføljen som helhet på en optimal måte vil man kunne opparbeide en fordel, eller en god merkekapital. Merkekapitalen brukes av direktoratet og de underliggende merkene for å nå bedre fram til sine målgrupper, oppnå ønskede rammebetingelser, tiltrekke seg de talentene man ønsker mm. Knowit har bistått Oslo kommune med de samme type tjenester som Miljødirektoratet etterlyser; merkevarerådgivning, merkestrategi, design og visuell identitet, kommunikasjonsrådgivning, utvikling av kampanjer og utvikling av verktøy for merkevareforvaltning.

03
The old and new Oslo Municipalities - The old to the left, the new to the right.
04

Et tydeligere Oslo

Oslo kommune er en stor organisasjon med over 50.000 ansatte som driver mange typer virksomheter og kommuniserer med svært ulike målgrupper. Kommunen opplevde at den eksisterende merkestrategien og den visuelle profilen ikke bidro til å skape forståelse for, eller formidle det kommunen sto for. Over 250 kommunale logoer var også svært ressurskrevende å forvalte. I tillegg var den opprinnelige profilen lite egnet til digital bruk og langt fra universelt utformet.

Innsikten vår viste at Oslo-innbyggere var veldig glade i byen sin, men de var ikke like begeistret for Oslo kommune. Kommunen var lite tydelig, lite verdsatt, det var lav kjennskap til bredden av kommunens tjenester og vanskelig for innbyggere å forstå helheten i kommunens virksomhet.

Målet var å utvikle en moderne, effektiv og samlende identitet som reflekterer den byen innbyggerne er veldig glad i - en tydeligere og mer enhetlig kommune.

An advertisement board in a busy street. The board shows the Oslo Municipality design formula in yellow, with L-shapes and circles.
05

En analytisk, kreativ og inkluderende prosess

Knowit gjennomførte begrenset innsikt i starten av oppdraget, utviklet tidlige hypoteser på strategi og valgte å komme raskt i gang med skisser/ideer som kunne testes hos relevante interessenter. Det har vært en prosess med høy grad av involvering. Mer enn 1500 innbyggere, representanter fra næringslivet, og mange av Oslo kommunes virksomheter har vært inkludert i arbeidet. Gjennom strategiske diskusjoner, designutvikling, testing, læring og videreutvikling kom vi frem til den endelige løsningen.

Three examples of brochure designs made in the Oslo Municipality Design Tool.
06
07
Animation with an example of the Oslo Municipality design system on a laptop and a smartphone. The system allows you to play with shapes and colours within the Oslo Municipality Design Profile.
08

Monolittisk merkestruktur, forenklet logo og et mangfold av uttrykk

Tydelighet, tilgjengelighet og bærekraft var viktige temaer som var førende for løsningen. Med løsningen er alle virksomheter i kommunen samlet under én felles identitet med én felles logo. Dette gjør det enklere for innbyggerne å forstå alt kommunen gjør og bidrar med. Fremstillingen av St. Halvard er forenklet og modernisert, men bærer historien i seg.

Designstrategien som ble lagt til grunn var å utvikle et system som ville gi både stor grad av gjenkjennelighet og samtidig stor grad av fleksibilitet. Identiteten fungerer på alt fra seriøse brev fra en myndighet til markedsføring av kultur og idrettstjenester. Den nye identiteten er både enhetlig og fleksibel, noe som gjør at virksomhetene ønsker å ta den i bruk. Det er både aksept og stor entusiasme hos virksomhetene for at man er en del av en tydeligere, mer moderne og helhetlig merkevare og identitet.

09

Denne strategien gjorde det nødvendig å utvikle et sett med interne verktøy som ville sikre en enhetlig, effektiv og brukervennlig forvaltning (Skilt-, kjøretøy-, uniformprogram, designmanual, designsystem og designgenerator)

11

Effektiv merkevareforvaltning

Oppdragsgiver er overbevist om at den nye identiteten har ført til en styrket relasjon med innbyggere. Oslo kommune er blitt tydeligere og mer enhetlig. Gevinsten ligger også i en mer effektiv merkevareforvaltning. Det er gjort et konservativt anslag på at kommunen har brukt ca. 40 millioner kroner i året på å forvalte og videreutvikle kommunens rundt 250 identiteter. Én ny identitet medfører en vesentlig økonomisk effektivisering. Kommunen har nå felles designmanual, felles skiltprogram, digital designgenerator og en rekke andre felles løsninger.

12

Kommunikasjon og kampanjer

Knowit jobbet også med presentasjoner og kampanjer der vi var ansvarlig for foto, film, lyd og innhold til bruk i diverse medier.
Se filmen over om Oslo-identiteten og materiale fra kampanjen under kommunevalget i 2019.

13
Two examples of advertising poster designs made in the Oslo Municipality Design Tool.
14
15
Two examples of minimalist poster designs made in the Oslo Municipality Design Tool.
16
Example of the Oslo Municipality design and illustrations in green and cyan. There are squares and circles with small illustrations of houses and people on bikes.
17