Skip to content

EKSFIN, et unikt og samlende uttrykk

Periode

01.2023 - 10.2022

Omfang

2 000 000

Kontaktperson

Jannicke Bache-Wiig
jbw@eksfin.no

Leveranse

Visuell identitet

Designsystem

Interaksjonsdesign

Frontend utvikling

Eksfin – Eksportfinansiering Norge AS er en statlig forvaltningsbedrift opprettet 1. juli 2021 gjennom en sammenslåing av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS. Den nye visuelle identiteten skal forene kraften i de to fusjonerte partene. Et unikt og samlende uttrykk løfter frem tjenestene som tar Norge ut i verden.

01
02
03
04

En effektiv forvalter

Eksfins skal gjøre norske eksportnæringer konkurransedyktige i utlandet. Gjennom lån og garantier og eksportfremmende investeringer bidrar Eksfin til norsk verdiskaping og sysselsetting. Eksfins viktigste målgrupper er norske eksportører og deres utenlandske kjøpere, samt norske og utenlandske banker.

Identiteten skal tydeliggjøre Eksfins rolle som effektiv forvalter av finansieringsordninger – gjennom å fremstå samlet, kompetent og ansvarlig, rotfestet i det norske, og med en sterk kundeorientering.

Et solid strategisk fundament ga alle involverte parter et felles ståsted og grunnalg for veivalg gjennom prosessen.

05
06
07
08

Fordi vi er norske

Norge, landet vårt, påvirker måten vi tenker, investerer, innoverer, utvikler og selger produktene våre. Landskapet, demografien og vår kulturelle arv er viktige pådrivere for å skape unike, attraktive og robuste produkter som har nytteverdi langt utover egne landegrenser.

Designkonseptet tar derfor utgangspunkt i norsk topografi og hvordan grafer og tall danner abstrakte landskapsformasjoner. Dette har resultert i et bærende og levende illustrasjonselement med store variasjonsmuligheter.

En særegen fargebruk er med på å gi et distinkt og gjenkjennelig preg. Paletten er også inspirert av det norske, og fargene har fått navn basert på dette.

Logosymbolet har form som en horisont med tinder og havdyp, og har samtidig en klar referanse til økonomi og grafer.

Eksfins typografiske bilde gjenspeiler det åpne, ­tilgjengelig og tydelige uttrykket som er ønsket i kommunikasjonen.

09
10
11
12

eksfin.no i ny visuell profil

Knowit Experience har designet eksfin.no. Et designsystem med elementer og prinsipper er uviklet for at nettsiden enkelt skal kunne videreutvikles.

Arbeidet med nettsiden inkluderte også interaksjonsdesign, strukturering av innhold og trådskisser. Vi har jobbet tett med en teknisk partner som har utviklet løsningen. Vi har vært involvert i utviklingen av frontend, tekniske valg i backend og utformingen av redaktørgrensesnitet.

Nettsiden videreutvikles også etter lansering, med fokus på enda bedre brukeropplevelse, forenkling og gode verktøy og veiledere.

Et effektivt digitalt samarbeid

Samarbeidet med Eksfin har vært preget av dedikasjon, entusiasme og transparens. Prosjektgruppen med nøkkelpersoner fra Eksportkreditt Norge og GIEK har deltatt i hele prosessen. Vi har jobbet som ett team, med en smidig og sprintbasert arbeidsform.

I tillegg har vi hatt et tett samarbeid med Eksfins tekniske webpartner og reklamebyrå. Effektive arbeidsmøter og hyppige avsjekker har vært avgjørende for å sikre god fart og felles retning på arbeidet frem mot lanseringsdato.

Hele prosessen fra forarbeid og innsikt til idéutvikling og ferdigstilling har vært gjennomført digitalt i det nettbaserte samhandlingsverktøyet Miro og designverktøyet Figma.

«Vår utfordring var å slå sammen to statlige virksomheter midt i en pandemi. Knowit Experience har vært en svært viktig samarbeidspartner for oss i denne prosessen og helt sentrale for at vi klarte å lansere både nye nettsider og være operative med ny helhetlig profil til lansering. Et samarbeid som har gått på skinner!»

Jannicke Bache-Wiig, Seniorrådgiver Markedsføring og Kommunikasjon.